CLI-MA - Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu.
0 %
Szanowni Państwo,
środowisko zarządców nieruchomości w Polsce wykazuje coraz większe zainteresowanie modernizacją budynków, która przynosi efekty w zakresie ograniczania zużycia energii, a tym samym ograniczania wpływu budynków na klimat i ich otoczenie.
Ta problematyka zarządzania nieruchomościami wymaga nowych kwalifikacji, dlatego konieczne jest podnoszenie wiedzy i umiejętności zarządców nieruchomości w tym zakresie.
Badanie pozwoli na zebranie opinii członków środowiska na temat doskonalenia umiejętności w zakresie poprawy efektywności energetycznej i klimatu w budynkach oraz ich otoczeniu.
Posiadanie umiejętności związanych ze sposobami i finansowaniem poprawy efektywności energetycznej budynków i ograniczaniem ich wpływu na zmiany klimatyczne, powinno sprzyjać zwiększeniu tempa modernizacji budynków, w szczególności wielomieszkaniowych, mających znaczący wpływ na jakość klimatu w Polsce.


Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wypełnienie zajmie Państwu około 10-15 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas.

1. W jakim stopniu uważa Pani / Pan, że w przyszłości będzie Pani / Pan wdrażał środki na zwiększenie efektywności energetycznej budynków? *

2. Czy brała Pani / brał Pan udział w realizacji działań zwiększających efektywność energetyczną budynków? *

3. Proszę ocenić swoje kompetencje / kwalifikacje w zakresie wdrażania następujących środków poprawiających efektywność energetyczną budynków: *

Wysokie kwalifikacje Wystarczające kwalifikacje Częściowe kwalifikacje Niewystarczające kwalifikacje Nie wiem / Trudno powiedzieć

4. Proszę zaznaczyć, na ile się Pani / Pan zgadza ze stwierdzeniem, że aby skutecznie wdrożyć działania, poprawiające efektywność energetyczną budynków, wymagana jest znajomość różnych aspektów zarządzania nieruchomościami: technicznych, prawnych, finansowych, organizacyjnych, społecznych, wymiany informacji *

5. Proszę zaznaczyć, na ile się Pani / Pan zgadza ze stwierdzeniem, że aby skutecznie wdrożyć środki zwiększające efektywność energetyczną budynków, wymagana jest następująca wiedza techniczna i umiejętności: *

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie zgadzam się Nie wiem / trudno powiedzieć

6. Proszę zaznaczyć, na ile się Pani/ Pan zgadza ze stwierdzeniem, że aby skutecznie poprawiać efektywność energetyczną budynków, wymagana jest następująca wiedza finansowa i ekonomiczna z poniższych zakresów: *

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie zgadzam się Nie wiem / trudno powiedzieć

7. Proszę zaznaczyć, czy zgadza się Pani / Pan z poniższym stwierdzeniem, że aby skutecznie wdrażać działania poprawiające efektywność energetyczną budynków, wymagana jest następująca wiedza prawnicza związana z: *

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie zgadzam się Nie wiem / trudno powiedzieć

8. Proszę zaznaczyć czy zgadza się Pani / Pan ze stwierdzeniem, że aby z powodzeniem wdrożyć działania poprawiające efektywność energetyczną budynków, wymagane są następujące umiejętności organizacyjne i zarządcze: *

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie zgadzam się Nie wiem / Trudno powiedzieć

9. Proszę zaznaczyć, czy zgadza się Pani /Pan ze stwierdzeniem, że podczas realizacji działań poprawiających efektywność energetyczną w pracy z mieszkańcami budynku wymagane są następujące umiejętności komunikacyjne: *

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie zgadzam się Nie wiem / trudno powiedzieć

10. Jak długo zajmuje się Pani / Pan zarządzaniem nieruchomościami ? *

11. Czy uzyskała Pani / uzyskał Pan państwową licencję zarządcy nieruchomości do dnia 31.12.2013 ? *

12. Czy uzyskała Pani / uzyskał Pan branżową licencję lub certyfikat zarządcy nieruchomości po 31.12.2013 ? *

13. Proszę wskazać czym zajmuje się Pani / Pan na co dzień w zarządzaniu nieruchomościami. Jeśli zajmuje się Pani / Pan kilkoma typami to proszę wskazać przeważającą działalność. *

14. Proszę zaznaczyć, czy Pani/Pana zdaniem modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych powinna być obowiązkowa ? *

15. Dzięki realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, Europa ma się stać do 2050 roku kontynentem neutralnym dla klimatu między innymi przez zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków.
Jakie główne przeszkody widzi Pani/Pan we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu, który jako strategia będzie przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie UE, w tym Polskę ? *

16. Czy jest Pani świadoma / Pan świadomy korzyści ekonomicznych, jakie są efektem poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych ? *

17. Czy w Pani/Pana ocenie mieszkańcy domów wielorodzinnych są świadomi korzyści ekonomicznych, wynikających z poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych ? *

18. Na zakończenie, czy mogłaby Pani / mógłby Pan podzielić się swoimi sugestiami i rekomendacjami, dotyczącymi kompetencji, które są niezbędne do podejmowania działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków i ograniczenia ich wpływu na zmiany klimatyczne ? Jakie kompetencje i umiejętności według Pani / Pana wymagają rozszerzenia wiedzy i podnoszenia umiejętności zarządców nieruchomości w tym zakresie? *